Obchodní podmínky firmy GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.

UPOZORNĚNÍ:
Vzhledem k situaci na trhu, kdy dochází ke skokovým změnám cen vstupních materiálů, jsou zde uvedené katalogové ceny informativní.
Přesná cena vám bude sdělena při konkrétní poptávce.

 

GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, ČR,
jednatelé společnosti Jiří Čupa, Michal Čupa, realizuje Vaši objednávku na základě následujících obchodních podmínek:
Kupující uznává tyto obchodní podmínky okamžikem udělení zakázky. Odchylné podmínky objednavatele jsou pro nás nezávazné i tehdy, když jim výslovně neodporujeme.

CENY: Ceny se rozumí netto. DPH v nyní platné výši 21% bude přičteno. Kupující dostává od prodávajícího informaci o založení zakázky a poté potvrzení objednávky s informacemi týkající se jeho zakázky, výši dopravného a další podrobnosti. Kupní vztah je platný po potvrzení objednávky.

Naše ceny jsou nezávazné do té míry, že pokud dojde k významným změnám cen surovin a ostatních nákladů, není již dán stejný základ kalkulace. Naše ceny se rozumí „místo odeslání Nová Ves“.

REKLAMACE, VRÁCENÍ ZBOŽÍ: Zboží je možné vrátit pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží zákazníkem a to po předchozí dohodě s prodávajícím. Vrácené zboží nesmí být použité a musí být vráceno v originálním balení se všemi příslušnými doklady včetně písemného vyjádření důvodu vrácení.
Speciální výrobky a výrobky vyrobené nebo upravené podle požadavků kupujícího jsou zásadně vyloučeny z výměny a vzetí zpět, pokud nejsou zatíženy vadami.

Písemné stížnosti týkající se hmotnosti, počtu nebo kvality je možné uplatnit do 8 dnů od přijetí dodávky. Jinak jsou stížnosti ohledně zřejmých vad vyloučeny. Pro výpočet lhůty v délce osmi dnů je směrodatný příjem stížnosti u prodávajícího.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů od 1.2.2016

Pokud spotřebitel zahájí mimosoudní řešení sporu, musí se pak k němu obchodník do 15 pracovních dnů vyjádřit, „úzce spolupracovat a poskytnout součinnost potřebnou k efektivnímu řešení sporu“

Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou spotřebitelům k dispozici na adrese www.coi.cz

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Vrácené zásilky budou přijímány jen po předchozí písemné dohodě, jinak bude příjem odmítnut. Vrácená zásilka, která bude poslána na dobírku, nebude převzata.

ZÁRUKY:

1. Platí zákonná ustanovení. Na výrobky se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Datum prodeje je uveden na daňovém dokladu, který slouží i jako záruční list.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození cizím zaviněním, nesprávným používáním a manipulací, neodbornou montáží, živelnou pohromou nebo jinými neodbornými zásahy do konstrukce zařízení. Působením počasí mohou vznikat praskliny i trhliny (tyto změny nejsou důvodem k reklamacím). Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají krátkodobému opotřebení (díly podléhající opotřebení).

2. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávným způsobem používání dodaného zboží (díla), dále neodpovídá za vady, způsobené opravami a úpravami zboží (díla), provedených objednavatelem, přip. třetí osobou.
3. Naše sítě jsou textilními výrobky, jejichž vlastnosti mohou být ovlivněny UV-zářením. Proto jsou všechny sítě upraveny UV-stabilizátorem, který ale představuje jen doplňkovou ochranu. Záruka se vztahuje jen na vlastnosti zaručené v novém stavu, které samozřejmě zahrnují běžný přídavek UV-stabilizátorů.

U bezpečnostních sítí pro ochranu osob je třeba z tohoto důvodu nutně dbát na výrobcem předepsané kontrolní zkoušky (zkušební šňůry).

SPECIÁLNÍ VÝROBA NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA: Speciální výrobky jsou zásadně vyloučeny z výměny a vzetí zpět, pokud nejsou zatíženy vadami. Pokud mají sítě ve zvláštním provedení čtvercové uspořádání ok, je technicky nemožné dodat všechny velikosti sítě bez připojovacího švu.

Všechny sítě se vyrábějí v co největší možné šíři s diagonálním uspořádáním ok, které se následně převádí na čtvercové.

Takto vzniklým švům nelze technicky předcházet a nepředstavují snížení kvality.

  

PLATEBNÍ PODMÍNKY: dobírka, hotovost, 100 % zálohová faktura – není-li dohodnuto jinak. Při zpoždění s platbou účtujeme 1% úroků měsíčně od 1. dne po datu vystavení faktury.
V případě nutných soudních opatření v souvislosti se zpožděním platby, ale i mimosoudních inkasních nákladů jsme oprávněni zatížit odběratele.

VÝHRADA VLASTNICTVÍ: Veškeré námi dodávané zboží zůstává až do úplné úhrady pohledávek naším vlastnictvím. Pokud je zboží před zaplacením prodáno dále, platí pohledávka z kupní ceny za postoupenou na nás. Zástavu a každé další omezení našeho vlastnického práva je třeba okamžitě oznámit.

MÍSTO PLNĚNÍ: Místem plnění pro dodávky je Nová Ves 35, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ 73911.

TECHNICKÉ ZMĚNY: Vyhrazujeme si technické změny, které slouží dalšímu vývoji našich výrobků.

OCHRANNÁ PRÁVA: Vyhrazujeme si práva a vlastnictví na všechny vzhledy, výrobky, katalogové ilustrace, nabídku na internetu, nákresy, skeče, a další dokumenty. Jakékoliv používání nebo kopírování třetí stranou vyžaduje písemné povolení.

FIREMNÍ POLITIKA: Používáme a uchováváme Vaše informace jen k nutnému provedení obchodu. Kdykoliv máte právo odmítnout přijímání dalších reklamních nabídek posláním stížnosti na email obchod@gsport.cz . Zamezíme dalšímu posílání nevyžádané pošty, jakmile to bude možné.
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

EXPORT: Objednávky ze zahraničí zpracováváme jako poptávku zboží. Jestliže máme partnery ve státě, odkud přišla objednávka, podstupujeme objednávku našemu partnerovi.

DOPRAVNÉ A MANIPULACE:

 

Pro objednávky doručitelné na českém území je dopravné pro jednotlivé balíky stanoveno takto:

Dopravu kalkulujeme individuálně ke každé zakázce. Budeme Vás vždy kontaktovat pro odsouhlasení ceny za dopravu.

K cenám se připočítává balné.

Budeme Vás vždy kontaktovat pro potvrzení konečné ceny za dopravu a balení.

Pro objednávky na SLOVENSKO Vás budeme vždy kontaktovat pro dohodnutí ceny dopravy.

TERMÍN DODÁNÍ: Dodací lhůta je cca 3-14 dní od obdržení objednávky, pokud je zboží skladem. V případě, že požadovaný výrobek není skladem, je dodací lhůta 8 – 12 týdnů.

Dodací lhůty stanovené kupujícím a jejich přijetí neznamenají příslib dodání. Z překročení termínu dodání nelze vyvozovat nároky na náhrady. Vyšší moc, jako stávky u nás nebo u našich subdodavatelů, nás osvobozují od povinnosti dodávat. Pokud nebude dodávka možná, pak se v případě nastolení výše uvedených podmínek přiměřeně prodlužuje dodací lhůta.

GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. poskytuje přesné popisy a obrázky výrobků. Vyhrazujeme si však právo technických změn zobrazení a popisu výrobků na základě neustálého vývoje našich produktů.